Folwark Zalesie
Władysław Łazarski, Aleksander Michalski, Nelly Michalska i Wspólnicy Spółka Jawna
Grajów 150
32-020 Wieliczka

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy poinformować, iż realizacja zawartych z Państwem do tej pory umów oraz tych, które mogą być zawarte w przyszłości, wiąże się przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym przekazujemy następujące informacje: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Folwark Zalesie Władysław Łazarski, Aleksander Michalski, Nelly Michalska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą Grajów 150, 32-020 Wieliczka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem KRS 0000226353, REGON 356379423, NIP 683-18-60-211.

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. a. zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f  RODO
  3. c. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienie faktury i dokumentów księgowych), na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  RODO

d. marketingowym.

3. Folwark Zalesie Władysław Łazarski, Aleksander Michalski, Nelly Michalska i Wspólnicy Spółka Jawna jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (osobom i podmiotom współpracującym  z Folwarkiem Zalesie w ramach zawartych umów o współpracę) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa umowy. Jesteśmy zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. 

Dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy, ale w takiej sytuacji, Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.

5. Gromadzimy następujące kategorie informacji:

a. informacje identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres, e-mail, pesel, NIP, nazwa firmy)

b. informacje transakcyjne potrzebne do przetwarzania Państwa zamówień (np. metoda płatności, numer konta bankowego, numer karty płatniczej)

c. korespondencję elektroniczną i papierową dotycząca naszej współpracy.

6. Posiadają Państwo prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych

b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody

c. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych

7. W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt:

a. e-mail: biuro@folwarkzalesie.pl

b. pocztą tradycyjną na adres: Folwark Zalesie W. Łazarski, A. N. Michalscy Sp. J. , Grajów 150, 32-020 Wieliczka

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

9. Nie podlegacie Państwo decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

10. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.